Ratkaiseeko raha?  – Työnantajabrändäyksen keskeiset trendit  

Onko raha se, joka ratkaisee uuden työpaikan valinnassa? Vai houkutteleeko työn joustavuus tai työympäristö? Entä mikä merkitys on johtamisella ja kulttuurilla?  

Universum ja Academic Work ovat julkaisseet vuosittaiset raporttinsa houkuttelevimmiksi koetuista työnantajista ja siitä, mitä asioita ihmiset arvostavat valitessaan seuraavaa työpaikkaansa. Tähän blogiin on kerätty havaintoja työnantajabrändäyksen trendeistä Universumin globaalista ja Suomea koskevista raporteista sekä Academic Workin kotimaisesta YPAI (Young Professional Attraction Index) -raportista. 

Palkan merkitys nousee 

Tänä vuonna palkka ja edut nousevat aiempia vuosia selvästi korkeammalle sijalle arvioitaessa työnantajan houkuttelevuutta. Universumin Suomea koskevassa tutkimuksessa palkka on peräti tärkein houkuttelevuustekijä. Kansainvälisessä tutkimuksessa kilpailukykyinen palkkaus nousi viime vuoden 8. sijalta 3. tärkeimmäksi tekijäksi. 

Myös YPAI-tutkimuksessa palkan merkitys työnhakijoiden houkuttelevuustekijänä korostuu. ”Palkka, palkitseminen ja edut” on useimmin esiin nouseva tekijä, kun vastaajat arvioivat kymmentä tärkeintä houkuttelevuustekijää ja toiseksi tärkein yksittäinen tekijä. 

Vaikka palkka ei ole ainoa asia, joka houkuttelee tai sitouttaa, on työnantajien työnantajamielikuvan näkökulmasta entistä tärkeämpää huolehtia kilpailukykyisestä palkkauksesta. Jos työnantajaa pidetään kitsaana palkanmaksajana, sen voi olla vaikea houkutella ja sitouttaa henkilöstöä. On tutkittu, että heikon työnantajabrändin omaavat yritykset joutuvat maksamaan noin 10 prosenttia korkeampaa palkkaa houkutellakseen henkilöstöä

Korkeiden palkkatoiveiden rinnalle on hyvä nostaa hakijoiden työtehtäviin liittyvät odotukset. Universumin kansainvälisen raportin mukaan yhä harvempi hakija on kiinnostunut ”haastavista työtehtävistä”.  

Työnantajan arvolupauksella tarkoitetaan keskeisiä hyötyjä, joita yritys lupaa tarjota palkkaamalleen henkilöstölle ja mitä se vastavuoroisesti odottaa henkilöstöltään. Viime vuosina työnantajan arvolupaukset ovat olleet yksipuolisia. Niissä on keskitytty kertomaan siitä, mitä työntekijä saa. Lähivuosina työnantajien arvolupauksissa tultaneen näkemään vahvemmin se, minkälaista suoriutumista työntekijältä odotetaan.  

Nyt kannattaa erottautua 

Universumin kansainvälisessä raportissa hakijaprofiilien ääripäät näyttävät kasvaneen. Toisaalta yhä useampi arvostaa tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä samalla, kun toisille keskeistä on saavuttaminen, uralla eteneminen ja arvostus.   

Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden erilaistua ja rakentaa omannäköinen työnantajabrändi. Universumin tutkimuksessa nostetaan esiin se, että taloudellisesti hyvinä aikoina ja kun työntekijöistä on kilpailtu, työnantajat ovat luvanneet joustavia työaikoja, hyvää työilmapiiriä ja korkeita palkkoja. Maailman talouden kiristyessä yritysten on vaikea kilpailla näillä kaikilla alueilla. Tämä johtanee siihen, että pikkuhiljaa työnantajakuvissa aletaan (vihdoinkin!) näkemään rohkeampaa erottautumista.  

Raportissa nostetaan esille ajatus, että nykyisen ”tule sellaisena kuin olet ja tee sitä mitä rakastat” -asemoitumisen rinnalla tullaan näkemään enemmän saavutuskeskeistä ja tuloksia arvostavaa suuntaa. Kaikki lähtee kuitenkin kulttuurista ja asemoituminen täytyy valita linjassa olemassa olevan ja halutun kulttuurin kanssa. 

Nyt on hyvä aika pohtia sitä, mitä markkinasta poikkeavaa yrityksenne voi henkilöstölle tarjota ja panostaa rohkeasti siihen. Jollekin etu voi syntyä alan keskiarvoa korkeammista palkoista, jolloin rinnalla on hyvä pitää myös odotus korkeammasta suoritustasosta. Toiselle etu voi syntyä joustavuudesta ja kolmannelle lämminhenkisestä yrityskulttuurista. Sanat pelkästään eivät kuitenkaan luo erottautumista. Niitä tärkeämpää ovat konkreettiset teot ja toiminta valitun asemoinnin perusteella. 

Etätyöt, joustavat työajat, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen 

YPAI-tutkimuksessa ”joustavuus sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen” on kymmenen tärkeimmän tekijän joukossa sijalla 4. Universumin tutkimuksessa ”työn ja vapaa-ajan tasapaino” on noussut viime vuoden 14. sijalta 8. ja työn joustavuus 17. sijalta sijalle 10.  

Etätyöt, joustavat työajat, sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen haastavat koronavuosien jälkeen. Toisaalta halutaan yhteistä läsnäoloa ja samanlaisia työaikoja ja toisaalta ihmiset arvostavat kiistattomasti vapaampaa työelämää. Paluuta koronaa edeltäneeseen työnteon malliin tuskin on ja jokaisen yrityksen täytyy tunnistaa omaan kulttuurinsa sopivin ratkaisu. 

Tässäkin on hyvä paikka rohkealle asemoitumiselle. Nyt jos koskaan on hyvä mahdollisuus tutkia omia käytäntöjä työn toteuttamisen suhteen ja viestiä niistä ulospäin.  

Perusasiat kunniaan  

YPAI-tutkimuksen top-10 tärkeimmät tekijät listauksessa ei ole yllätyksiä sen suhteen, mitkä asiat nousevat merkityksellisiksi. Kuusi korkeimmalle arvostettua tekijää ovat hyvin perinteisiä, kuten ”työilmapiiri, kulttuuri ja kollegat” (#2) sekä ”kasvu- ja kehittymismahdollisuudet” (#6).  

Vastuullisuus koetaan tärkeäksi, mutta se on kuitenkin vasta 7. sijalla. ”Työnantajan menestys ja maine” on top-10 listauksessa viimeisellä sijalla. Voidaan tietysti pohtia, että konkreettisesti maine rakentuu pitkälti mm. kaikista listalla ylempänä olevista asioista, mutta abstraktina teemana se jää silti näiden jalkoihin. 

Universumin tutkimuksessa korkeaan suorituskykyyn asemoituvat yritykset koettiin houkutteleviksi. Sen sijaan ennen koronavirusta yritykset, jotka ”paransivat maailmaa”, nähtiin kiinnostavimmiksi. Todennäköisesti suhdanteiden kääntyminen vaikuttaa tähänkin. 

Trendinä on nähtävissä, että entistä vahvemmin perusasioihin, liiketoiminnan kannattavuuteen ja kehitykseen, hyvään johtamiseen ja reiluun palkkaukseen panostavat yritykset menestyvät työmarkkinoilla lähivuosina.