Strategian toteutus vaarassa? Muista henkilöstöstrategia

Strategian toteutuminen vaarassa? Muista henkilöstöstrategia

Strategia vaatii toteutuakseen ihmisiä, joilla on oikeanlainen osaaminen. Henkilöstöstrategia on yrityksen liiketoimintastrategiasta johdettu suunnitelma, joka konkretisoi sen, miten henkilöstöjohtamisen keinoilla varmistetaan liiketoimintastrategian toteutuminen. Henkilöstöstrategia tuo ihmisten kautta strategian eloon.

Henkilöstöjohtamisen osaajien on tärkeä päästä mukaan yrityksen strategiatyöhön. McLean & Company:n tekemän kyselytutkimuksen mukaan (HR trends 2024) yritykset, joissa HR toimii liiketoiminnan strategisena kumppanina ovat:

 • 2,7 kertaa todennäköisemmin erittäin tehokkaita uusien ideoiden luomisessa ja toteuttamisessa
 • 1,8 kertaa todennäköisemmin erittäin tehokkaita muuntautumaan nopeasti isossakin mittakaavassa hyödyntääkseen uusia mahdollisuuksia.

Mitä henkilöstöstrategia sisältää?

Henkilöstöstrategia rakentuu aina yrityksen omien tarpeiden pohjalta. Tyypillisesti se vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 1. Minkälaista osaamista strategian toteuttaminen vaatii ja miten tuo osaaminen hankitaan (kehittämällä henkilöstön osaamista / rekrytoinneilla / kumppaniverkostoilla /yritysostoilla)
 2. Kuinka paljon henkilöstöä tarvitaan eri tehtävään strategian toteuttamiseksi
 3. Miten henkilöstön suorituskykyä ylläpidetään ja vahvistetaan
 4. Minkälaisia tavoitteita henkilöstölle asetetaan ja miten henkilöstöä palkitaan
 5. Minkälaista työyhteisöä, kulttuuria ja työnantajakuvaa halutaan rakentaa. Minkälaiset ihmiset sopivat tähän yhtälöön
 6. Miten työhyvinvointia johdetaan
 7. Minkälaista johtamista yrityksessä toteutetaan ja miten sitä kehitetään
 8. Missä henkilöstön pitäisi sijaita fyysisesti. Maantieteellinen sijainti sekä läsnä-, hybridi- ja etämahdollisuudet
 9. Miten toimintaympäristön muutokset vaikuttavat henkilöstöjohtamiseen strategiakaudella. Onko henkilöstön saatavuus muuttumassa vaikeammaksi vai helpommaksi. Onko työlainsäädäntööän tai työsuhteiden sääntelyyn tulossa muutoksia, joihin pitäisi reagoida?

 

Henkilöstöstrategiasta päivittäiseen tekemiseen

Liiketoimintastrategia ottaa ensisijaisesti kantaa siihen, miten yritys tuottaa arvoa asiakkailleen ja asemoituu kilpailluilla markkinoilla. Henkilöstöstrategia konkretisoi sitä, miten ihmiset toteuttavat valittua strategiaa. Henkilöstöstrategia ottaa kantaa muun muassa siihen, miten rekrytoidaan, koulutetaan ja kohdennetaan henkilöstö toteuttamaan liiketoimintastrategiaa sekä miten erottaudutaan työnantajana kilpailluilla työmarkkinoilla.

Henkilöstöstrategian ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista ottaa kantaa jokaiseen yksityiskohtaan, vaan antaa suuntaviivat. Niistä johdetaan yksityiskohtaisempia operatiivisia suunnitelmia (esim. perehdytyssuunnitelmat, rekrytointisuunnitelmat, HR:n vuosikello, työnantajabrändisuunnitelma).

Henkilöstöstrategia vaikuttaa päivittäiseen operatiiviseen tekemiseen erilaisina käytäntöinä ja pelisääntöinä. Siinä voidaan esimerkiksi painottaa palkattavan henkilöstön kielitaitoa, jos yrityksen tarkoitus on laajentua strategiakauden aikana kansainvälisille markkinoille. Operatiivisessa tekemisessä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kielitaidon testaamista rekrytointien yhteydessä ja nykyisen henkilöstön kielitaidon parantamista kouluttamalla.

 

Henkiöstöstrategiasta hyötyä osaamisen johtamiseen

Osaamisen johtaminen on strategista, pitkän ajan suunnittelua. Uuden osaamisen hankkiminen henkilöstöä kehittämällä on usein aikaa vievää ja vaatii suunnittelua vuosiksi eteenpäin. Osaamisen hankkiminen ulkopuolelta, ostamalla tai rekrytoimalta, voi olla nopeaa, mutta siihen liittyy toisenlaisia riskejä ja se voi vaatia sisäistä kehittämistä enemmän resursseja.

Henkilöstöstrategia mahdollistaa tehokkaan osaamisen johtamisen viitekehyksen. Liiketoimintastrategiasta johdetaan, minkälaisia kyvykkyyksiä organisaatiotasolla tarvitaan. Näistä organisaatiotason kyvykkyyksistä johdetaan edelleen tiimi- ja henkilökohtaisia osaamiskarttoja, joiden avulla hahmotetaan nykyosaamisen ja tavoiteosaamisen välistä kuilua. Kun osaaminen on näkyvää, voidaan tehdä päätöksiä, miten nykyosaamisen ja tavoiteosaamisen välistä kuilua kurotaan umpeen: kehitetäänkö osaamista sisäisesti vai hankitaanko se ulkopuolelta ostamalla tai rekrytoimalla?