Johdon valmennukset: Johtoryhmävalmennus

Johtamisen ja liiketoiminnan kehittämistä käytännönläheisesti ja tuloksellisesti

Johtoryhmävalmennus

Rakenna voittajatiimi johtoryhmävalmennuksessa. Menestyvän johtoryhmän jäsenet luottavat toisiinsa, ratkovat konflikteja rakentavasti, sitoutuvat päätöksiin, vaativat toisiltaan vastuullisuutta ja keskittyvät yhteisten tulosten saavuttamiseen.

Valmennus perustuu Patrick Lencionin Tiimin viisi toimintatasoa™ -malliin, jossa johtoryhmä saavuttaa luottamuksen avulla avoimen ja tuloksellisen toimintatavan.

Varaa ilmainen alkukartoitus! Saat nopeasti (15 min) tiedon siitä, miten hyötyisit Human Siden palveluista.

Varaa ilmainen alkukartoitus! Nopea 15 min kartoitus hyödyistä.

Ylimmän johdon coachilla itsellään on hyvä olla omakohtaista kokemusta johtamisesta ja johtoryhmätyöskentelystä.

Human Side Oy:n johdon valmentaja Ritva-Liisa Niskanen on ollut kansainvälisen pörssiyhtiön henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen.

hr-palvelut

Asiakkaiden kommentteja

"Johtoryhmätyöskentelymme on nyt aktiivisempaa ja systemaattisempaa. Oman vastuualueensa lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat aktiivisesti kehittämässä koko yrityksen toimintaa."

"Koulutuksen positiiviset tulokset edesauttavat yritystämme kehittymään entistä kilpailukykyisemmäksi kansainvälisillä markkinoilla. Suosittelen Ritva-Liisan koulutuksia myös muille yrityksille, jotka haluavat tehostaa johtamistaan."

Johtoryhmävalmennuksen hyötyjä

Päätöksenteko terävöityy
Yhtenäisempi johtamiskulttuuri ja tapa toimia
Tehokkaampi johtoryhmätyöskentely
Tuloksellinen ja rakentava yhteistyö johtoryhmässä

Rakenna voittajatiimi johtoryhmävalmennuksessa

Johtoryhmävalmennuksen tavoitteena on tunnistaa ja rakentaa voittava tiimikulttuuri.

Voittajatiimi rakennetaan viidessä tasossa

Luottamus on hyvän johtoryhmätyön perusta. Toimivan yhteistyön kannalta on tärkeää, että jokainen johtoryhmän jäsen pystyy olemaan ryhmässä avoin. Aito luottamus johtoryhmässä toimivien ihmisten kesken tuo yritykselle vahvan kilpailuedun.

Voittajatiimin tiimin tunnistaa siitä, että asioista uskalletaan olla eri mieltä. Kun tiimin jäsenet luottavat toisiinsa, rakentavat konfliktit palvelevat yhteistä hyvää. Ne auttavat löytämään parhaan ratkaisun mahdollisimman nopeasti.

Johtaminen on päätösten tekemistä. Toimivassa johtoryhmässä jokainen sitoutuu yhdessä tehtyihin päätöksiin.

Vastuullisuuteen kuuluu, että  johtoryhmässä tehdyn päätöksen jälkeen jokaisen ryhmään kuuluvan voi vaatia toisiltaan sitä, että yhdessä päätetyt asiat tehdään sovitusti ja aikataulussa. Menestyvässä johtoryhmässä on korkeat laatuvaatimukset.

Johtoryhmän tavoitteena on saavuttaa tuloksia. Menestyvän yrityksen johtoryhmässä toimivat ihmiset luottavat toisiinsa, ratkovat konflikteja rakentavasti, sitoutuvat päätöksiin, vaativat toisiltaan vastuullisuutta ja keskittyvät yhteisten tulosten saavuttamiseen.

Tiimiprofiili - The Five Behaviors

Tiimin viisi toimintatasoa -valmennusprosessiin kuuluu The Five Behaviors -tiimiprofiili. Se auttaa ymmärtämään ja rakentamaan menestyvän johtoryhmän.

Johtoryhmällä merkittävä vaikutus organisaation menestymiseen

Johto vaikuttaa tekemisillään – ja tekemättä jättämisillään – organisaation menestymiseen ja uudistumiskykyyn. Pärjääminen entistä monimutkaisemmassa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää johtoa, joka uskaltaa ja osaa rakentavasti kyseenalaistaa sekä omaa että muiden ajattelua ja tekemistä.

Kun ihmiset luottavat toisiinsa, johtoryhmä voi löytää avoimen ja tuloksellisen toimintatavan. Vaikka jokaisen johtajan oma asiantuntemus ja osaaminen ovat tärkeitä, johtoryhmässä kaikkien pitää haluta ja osata luoda turvallinen ympäristö yhdessä toimimiseen. Kun ilmapiiri on turvallinen, asioista uskalletaan puhua. Jokainen voi olla oma itsensä ja tuoda esille omia mielipiteitä ja ideoita.

Tiimin viisi toimintatasoa -malli

Menestyskirjailija ja liikkeenjohdon konsultti Patrick Lencioni on luonut mallin voittajatiimin rakentamiseen viidessä tasossa, jossa tiimi saavuttaa luottamuksen avulla tuloksellisen toimintatavan.