Johdon valmennukset: Johtoryhmävalmennus

Johtamisen ja liiketoiminnan kehittämistä käytännönläheisesti ja tuloksellisesti

Johtoryhmävalmennus

Rakenna voittajatiimi johtoryhmävalmennuksessa. Menestyvän johtoryhmän jäsenet luottavat toisiinsa, ratkovat konflikteja rakentavasti, sitoutuvat päätöksiin, vaativat toisiltaan vastuullisuutta ja keskittyvät yhteisten tulosten saavuttamiseen.

Valmennus perustuu Patric Lencionin Tiimin viisi toimintatasoa -malliin, jossa johtoryhmä saavuttaa luottamuksen avulla avoimen ja tuloksellisen toimintatavan.

Varaa ilmainen alkukartoitus! Saat nopeasti (15 min) tiedon siitä, miten hyötyisit Human Siden palveluista.

Varaa ilmainen alkukartoitus! Nopea 15 min kartoitus hyödyistä.

Ylimmän johdon coachilla itsellään on hyvä olla omakohtaista kokemusta johtamisesta ja johtoryhmätyöskentelystä.

Human Side Oy:n johdon valmentaja Ritva-Liisa Niskanen on ollut kansainvälisen pörssiyhtiön henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen.

hr-palvelut

Asiakkaiden kommentteja

"Johtoryhmätyöskentelymme on nyt aktiivisempaa ja systemaattisempaa. Oman vastuualueensa lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat aktiivisesti kehittämässä koko yrityksen toimintaa."

"Koulutuksen positiiviset tulokset edesauttavat yritystämme kehittymään entistä kilpailukykyisemmäksi kansainvälisillä markkinoilla. Suosittelen Ritva-Liisan koulutuksia myös muille yrityksille, jotka haluavat tehostaa johtamistaan."

Rakenna voittajatiimi johtoryhmävalmennuksessa

Johtoryhmävalmennuksen tavoitteena on tunnistaa ja rakentaa voittava tiimikulttuuri.

Voittajatiimi rakennetaan viidessä tasossa

Luottamus on hyvän johtoryhmätyön perusta. Toimivan yhteistyön kannalta on tärkeää, että jokainen johtoryhmän jäsen pystyy olemaan ryhmässä avoin. Aito luottamus johtoryhmässä toimivien ihmisten kesken tuo yritykselle vahvan kilpailuedun.

Jokainen johtoryhmä tarvitsee konflikteja kehittyäkseen. Kun tiimin jäsenet luottavat toisiinsa, konfliktit palvelevat yhteistä hyvää. Rakentava konflikti auttaa löytämään parhaan ratkaisun mahdollisimman nopeasti.

Toimiva johtoryhmä sitoutuu yhteisiin päätöksiin. On tärkeää, että jokainen johtoryhmän jäsen kokee olonsa tärkeäksi ryhmässä, koska jokaisen sitoutuminen on välttämätöntä.

Tehokkaassa johtoryhmässä uskalletaan tarvittaessa puuttua kollegojen tekemiseen. Vastuullisuuteen kuuluu, että  johtoryhmässä tehdyn päätöksen jälkeen jokaisen ryhmään kuuluvan pitää vaatia toisiltaan sitä, että se, mitä on päätetty, tehdään sovitusti ja sovitussa aikataulussa. Menestyvässä johtoryhmässä on korkeat laatuvaatimukset.

Johtoryhmän tavoitteena on saavuttaa tuloksia. Menestyvän yrityksen johtoryhmässä toimivat ihmiset luottavat toisiinsa, ratkovat konflikteja rakentavasti, sitoutuvat päätöksiin, vaativat toisiltaan vastuullisuutta ja keskittyvät yhteisten tulosten saavuttamiseen.

Tiimiprofiili - The Five Behaviors

Tiimin viisi toimintatasoa -valmennusprosessiin kuuluu The Five Behaviors -tiimiprofiili. Se auttaa ymmärtämään ja rakentamaan menestyvän johtoryhmän.


Hyödyt

 • onnistunut aloitus uudessa johtotehtävässä
 • valmiudet johtaa ihmisiä ja liiketoimintaa paranevat – osaavat ja innostuneet ihmiset ratkaisevat yrityksen menestymisen
 • omat vahvuudet ja kehityskohteet selkiytyvät
 • vuorovaikutustaidot kehittyvät
 • tehtävässä suoriutuminen paranee
 • päätöksenteko terävöityy
 • itsensä johtamisen taidot kehittyvät; esimerkiksi ajankäyttö tehostuu, työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino paranee
 • yhtenäisempi johtamiskulttuuri ja tapa toimia
 • tehokkaampi johtoryhmätyöskentely
 • tuloksellinen ja rakentava yhteistyö johtoryhmässä

Kehittymisen tueksi

 • vastaajan luontaista toimintatapaa mittaava Everything DiSC työyhteisö -profiili
 • henkilökohtaista johtamistyyliä määrittelevä Everything DiSC johtajuus -profiili
 • työn tekemistä ohjaavia asenteita, tapoja ja motiiveja mittaava Wopi (Work Personality Inventory)
 • tehokas ja kattava palaute esimieheltä, kollegoilta ja henkilöstöltä 360º-mittauksilla
 • työyhteisön tilannetta kartoittava Toimiva työyhteisö -mittaus ja räätälöidyt henkilöstökyselyt

Haluatko tietää miten johtoryhmät toimivat vuonna 2021?

Kysyimme toimitusjohtajilta, miten heidän johtoryhmänsä toimivat. Halusimme selvittää, ovatko suomalaisten pk-yritysten johtoryhmät aitoja tiimejä vai vain ryhmä johtajia. Lue lisää ja lataa kattava selvitys!